Shenban

24.01.2016 13:12 په افغانستان کې د کرنیزوکوپراتیفونوبنسټیزې ستونزې


04.12.2015 19:34 کاجو Cashew Nut

د کاجو Cashew Nut علمي نوم ئي Anacardium occidentatl L. دي او فاميلي ئي Anacardiaceae ده .


13.07.2015 12:18 په میوه لرونکو ونو کې دګل او میوه تویدنه

Runoff 608320 له وخت مخکې د میوې تویدل ډیر دلیلونه لري، دمیوې تویدل کیدای شی طبیعي یا کوم افت او یا هم چاپیریالي شرایطو پورې اړه ولري، د پلټنو او دقیقو ارزونو په وسیله کولای شو د میوو د تویدو علت روښانه کړو،


08.04.2015 14:29 تیلي بوټي

?s=21&w=340&fid=24182 دتیلي بوټو دلومړني ملي کنفرانس ټول پریزنتیشن ترلاسه کړئ


09.02.2014 12:34 دخاوری تجزیی عملی او تخنیکی لارښود

Images?q=tbn:and9gcrekv9swl3hucf 7fgfevsqz2yhexm2hzr9 1rqmnifbtxk4e2f


31.10.2013 13:55 دخاورې تجزيه او دکيمياوي محلولونو جوړول

Soiltest1 دخاوري نمونه اماده کول : 5 ګرامه وچه ميده شوې خاوره تلل کيږي او په هغه کې ml 25 معقطرې اوبه اچول کيږي 30 دقيقې په شيکر کي ايښودل کيږي وروسته د30 دقي


26.09.2013 10:54 ذخیره پیاز

Images?q=tbn:and9gctdwl8svo5lurn5669ahgj6gfxbywrcl7ta0pkriry8j7ic7 qq زمانی که مراحل بر داشت وخشک کردن تخم کامل شد برای حفظ زیاد قدرت جوانه زدن وبرای فکتورهای کیفی تخم , نیاز به نگهداری تخم تحت بهترین شرایط میباش


07.03.2013 12:27 دلایم سلفر د جوړولو طریقه

Images?q=tbn:and9gcswan7p3xys9oy3i5dmkix8b5a0fhplyqctmsuf0rklhe5bjg goaoivupk دلایم سلفرمحلول دسلفر دپوډر او اوبه نه رسیدلی یا مړی چونی څخه جوړیږی نموړی محلول دمیوه لرونکو ونو دمرضونو او آفتونو دله منځه وړلو لپاره ډیر


28.02.2013 13:19 قلت آهن درنباتات وطرق جلوگیری ازآنها

Iron deficiency کمبودآهن یاقلت آهن که باعث بروزرنگ پریدگی خاص که بنام زردی (chlorosis) یادمیشود در زیاتر خاکهادیده میشود . واکثراًخسارات آن درختان میوه ودرنباتا


28.02.2013 12:52 دمالګینو خاورو اصلاح او د هغوی بدې اغیزې په نباتاتو

Soilsalinity surfacechanges په ټولوخا وروكي څه نا څه ما لگي موجوديدي خوپه خا وروكي دزيا توما لگوشته والي دډيرو مهموكرنيزوپرابلمواوخنډونوڅخه شميرل كيږي چي دنبا تا تودود


28.02.2013 12:32 مبادی خاکشناسی

Images?q=tbn:and9gctyu 7opypu0eaopp92h00pf aj49hcdf2guy9n7gogaxqrkczv9a خاک درتمام دنیا وجود دارد ولی مردم نمی دانند که خاک چیست ؟ چطور تشکیل شده ؟ اجزای اصلی آنها کدام ها است ؟ وچرا خاک یک منطقه نسبت به منطقۀ دی


15.02.2013 18:08 دخاورې نمونه اخيسته

پروفايل دخاو رې عمودي مقطع ته وايي چې د ځمکې د مخ څخه تر د خا ورې لومړنيو موادو ته رسيږي هر پروفايل مختلفې افقې طبقې لري چې د هوريزون Horizon په نو


15.02.2013 17:49 حاصلخیزنمون خاک

Images?q=tbn:and9gcrgck0sr6xm t 8ekgojqvix3gsxoch m2apg6l3wbsyug4zeluva تازمانیکه بشر باشکاروجمع آوری غذا ارتزاق میکرد نیازی به تفکر درباره طبیعت ارزش خاکی که زیرپایش بود نداشت ولی همین که بجای جمع کردن غذا اقدام


05.09.2012 20:19 دمڼونسلګیري او دهغه موخې

Emr cordons دمڼونسلګیري او د هغه موخې د ښاغلی محمد نورالهام علمی سمینار دي چې دکابل پوهنتون د کرنې پوهنځی ځخه په کال ۱۳۸۹ لمریزکښې خلاصوی او په همدې کال


30.08.2012 11:23 ښه تولید د لوړې ګټې سبب کیږي Good product generate high profit

Aibeiaiaaabecn2y5d7cv9kvqqeic3zjyxjkx3bob3rvkihhmgeyngrlmgu5zdzjnju4zwyzmtblmzuwmduyowe3ntqxyzuznjm1maekft6bbc8qqf9f vdvnzbsdzn qa?sz=64


کاپی کول د ماخذ په یادولو جواز لري: ((( یوشمیر ویب پاڼې د شین بڼ لیکنې کاپی کوي چې د لیکوال دنوم او ماخذ له یادولو پرته یې خپروی هیله ده نور داکارونه کړی))).