Shenban

09.02.2014 12:34 دخاوری تجزیی عملی او تخنیکی لارښود

Images?q=tbn:and9gcrekv9swl3hucf-7fgfevsqz2yhexm2hzr9_1rqmnifbtxk4e2f خاوره د نباتاتو بستر ځاي او داقتصادي ژوند پرمختګ وسيله ده . یادځمکي دمخ نرم او بسيط قشر دي چه د نبات دشنه کيدو او لویدو توان ولري او د اوبو، هو


31.10.2013 13:55 دخاورې تجزيه او دکيمياوي محلولونو جوړول

Soiltest1 دخاوري نمونه اماده کول : 5 ګرامه وچه ميده شوې خاوره تلل کيږي او په هغه کې ml 25 معقطرې اوبه اچول کيږي 30 دقيقې په شيکر کي ايښودل کيږي وروسته د30 دقي


26.09.2013 10:54 ذخیره پیاز

Images?q=tbn:and9gctdwl8svo5lurn5669ahgj6gfxbywrcl7ta0pkriry8j7ic7_qq زمانی که مراحل بر داشت وخشک کردن تخم کامل شد برای حفظ زیاد قدرت جوانه زدن وبرای فکتورهای کیفی تخم , نیاز به نگهداری تخم تحت بهترین شرایط میباش


07.03.2013 12:27 دلایم سلفر د جوړولو طریقه

Images?q=tbn:and9gcswan7p3xys9oy3i5dmkix8b5a0fhplyqctmsuf0rklhe5bjg-goaoivupk دلایم سلفرمحلول دسلفر دپوډر او اوبه نه رسیدلی یا مړی چونی څخه جوړیږی نموړی محلول دمیوه لرونکو ونو دمرضونو او آفتونو دله منځه وړلو لپاره ډیر


28.02.2013 13:19 قلت آهن درنباتات وطرق جلوگیری ازآنها

Iron_deficiency کمبودآهن یاقلت آهن که باعث بروزرنگ پریدگی خاص که بنام زردی (chlorosis) یادمیشود در زیاتر خاکهادیده میشود . واکثراًخسارات آن درختان میوه ودرنباتا


28.02.2013 12:52 دمالګینو خاورو اصلاح او د هغوی بدې اغیزې په نباتاتو

Soilsalinity_surfacechanges په ټولوخا وروكي څه نا څه ما لگي موجوديدي خوپه خا وروكي دزيا توما لگوشته والي دډيرو مهموكرنيزوپرابلمواوخنډونوڅخه شميرل كيږي چي دنبا تا تودود


28.02.2013 12:32 مبادی خاکشناسی

Images?q=tbn:and9gctyu-7opypu0eaopp92h00pf-aj49hcdf2guy9n7gogaxqrkczv9a خاک درتمام دنیا وجود دارد ولی مردم نمی دانند که خاک چیست ؟ چطور تشکیل شده ؟ اجزای اصلی آنها کدام ها است ؟ وچرا خاک یک منطقه نسبت به منطقۀ دی


15.02.2013 18:08 دخاورې نمونه اخيسته

Aabeiamibawmbigaceqedeqh پروفايل دخاو رې عمودي مقطع ته وايي چې د ځمکې د مخ څخه تر د خا ورې لومړنيو موادو ته رسيږي هر پروفايل مختلفې افقې طبقې لري چې د هوريزون Horizon په نو


15.02.2013 17:49 حاصلخیزنمون خاک

Images?q=tbn:and9gcrgck0sr6xm_t_8ekgojqvix3gsxoch-m2apg6l3wbsyug4zeluva تازمانیکه بشر باشکاروجمع آوری غذا ارتزاق میکرد نیازی به تفکر درباره طبیعت ارزش خاکی که زیرپایش بود نداشت ولی همین که بجای جمع کردن غذا اقدام


05.09.2012 20:19 دمڼونسلګیري او دهغه موخې

Emr_cordons دمڼونسلګیري او د هغه موخې د ښاغلی محمد نورالهام علمی سمینار دي چې دکابل پوهنتون د کرنې پوهنځی ځخه په کال ۱۳۸۹ لمریزکښې خلاصوی او په همدې کال


30.08.2012 11:23 ښه تولید د لوړې ګټې سبب کیږي Good product generate high profit

Aibeiaiaaabecn2y5d7cv9kvqqeic3zjyxjkx3bob3rvkihhmgeyngrlmgu5zdzjnju4zwyzmtblmzuwmduyowe3ntqxyzuznjm1maekft6bbc8qqf9f_vdvnzbsdzn_qa?sz=64 په تیرو لسو کلونوکښې په افغانستان کښې ډیرتغیرات راغلي دي. مګر په خواشینۍ سره به ووایم چې کله د افغانستان اوسط عمر چې دامهال د ۴۵ او ۴۷ کلونوت


15.07.2012 07:23 دپاکې هوا منځ ته راوړل

Images?q=tbn:and9gctfiqduvdshojhnnkpi3gji49jglbunawboh9ipl5rzsbdc8_hdroiw2fgw یوسړی چې په شعبه کښې کارکوي ښایی په لسو ورځوکې ۹ کیلوګرامه اکسیجن مصرف کړي، حال داچې یوبل سړی چې مزدوري کوي ښائی په ورځ کې ۲.۷ کیلوګرامه اکسیج


25.06.2012 18:43 دخوږو کچالوتولید،کرنه،ټولول او زیرمه

Dpv6vt خواږه کچالوLpomoea batata L یو له هغه دولسو اساسی بوټو څخه دی چې په ټوله نړۍ کښې د انسانانو د غذاپه ډول مصرفیږي.خواږه کچالودمختلفو اقلیمی شرایطولر


24.06.2012 19:03 د نړۍ د وګړیو ډیریدل او راتلونکې ستونزې

2rmwrwx لیکوال عزت الله نوری که د یوه ژوندی موجود شمیره نظر د هغه د اوسیدو سیمه ایز ظرفیت ته لوړه شی هغه ته د نفوس بی حده ډیرښت ویل کیږی. د نفوس ډیرښت


29.03.2012 15:05 دبابرباغ

9h0za0 د بابر باغ چې د باغ بابر په نوم سره ئي شهرت لري ،د بابر باغ اوس د کابل په ښار کي په يو لويي تاريخي پارک باندي بدل شويدي .او د ورځې په زرگونو ليدو


کاپی کول د ماخذ په یادولو جواز لري: ((( یوشمیر ویب پاڼې د شین بڼ لیکنې کاپی کوي چې د لیکوال دنوم او ماخذ له یادولو پرته یې خپروی هیله ده نور داکارونه کړی))).