Shenban

کنجد

11.12.2006 20:40

کنجد

اهمیت اقتصادی کنجد:

کنجدازجمله نباتات صنعتی بوده،به این منظوردارای اهمیت فراوان است.کنجددرصنعت خوراکی مانند محصولات قنادی،کانسرووحلواباب استعمال دارد.
تخم کنجد دارای 62% روغن،20 ــ 25 % پروتین و15ــ 20 % کاربوهایدریت است.روغن کنجددارای رنگ زردسفیدنما بوده وخوشمزه است.طعم آن ازروغن پنبه دانه،گل آفتاب پرست و زغربرتری داشته وازطعم روغن زیتون نیزعقب نمی ماند.
کنجاره کنجددارای پروتین زیادبوده وبرای حیوانات غذای پرارزش میباشد.کنجد نه تنها یک نبات پرقیمت تیلی به شمارمیرود،بلکه بهترین نبات قبلی برای کشت گندم وجونیزمیباشد.کنجدنبات زراعتی است که بین قطارهای آن نرم وخیشاوه میگردد.ازاین روساحه را عاری ازگیاهان هرزه میسازد.کنجدموادغذایی راازطبقه پائین خاک به مصرف رسانیده وموادقسمت فوقانی رابه حال خودمیگذارد.دشتهای افریقای جنوبی که درآنجا شکل وحشی کنجد دیده میشود،وطن اصلی کنجدمیباشد.زرع این نبات ازقدیم درآسیای میانه معمول است. درکشورما نیز کشت کنجد نتیجه بهترمیدهد.به عقیده ما به کشت کنجدبایدتوجه خاص صورت گیرد.دراثررعایت تناوب زراعتی درزمین های آبی وللمی زرع کنجد،بایدیکی ازاجزای نباتات قطاری بذرگردد،که بین قطارهای آنها نرم شوند.درزمین های للمی باباران بهاری کافی حاصل کنجد به 350 تا 500 کیلوگرام فی هکتارمیرسد.

کشت وخصوصیات اگروتخنیکی کنجد:
درتناوب زراعتی کنجد رابه تعقیب جمع آوری حاصل نباتات زراعتی که بین قطارهای آنها نرم شونده است،کشت مینمایند.آماده ساختن خاک برای زرع کنجد عبارت است ازشدیارعمیق تیرماهی و1ــ 2 مرتبه قلبه کردن وسیخ ماله نمودن. تا وقت زرع کنجد.قلبه قبل ازکشت نباید عمیق باشدومعمولأ به عمق بذرتخم صورت میگیرد.به مقصد هموارنمودن سطح خاک وکاهش سخت شدن آن ونیز به منظورنزدیک ساختن تخم به رطوبت خاک،ساحه رابایدخوب ماله نمود.
استعمال کود:
 استعمال کودهای فاسفورس داروپوتاشیم داربه قدرسفارش شده بایدصورت گیرد.کودهای فوق را باید دروقت شدیارخزانی وکودنایتروجن داررا درزمان قلبه قبل ازکشت استعمال نمود.برای ازدیاد حاصل فی واحد زمین اگردرزمین کنجد کاری مواد عضوی وغیرعضوی به ترتیب زیراستعمال گردد اززرع آن میتوان حاصل بیشتررا توقع برد:
نایتروجن 90kg/ha ، فاسفورس 90kg/ha پوتاشیم 90kg/ha  هم چنان تطبیق 10 تن  پاروی حیوانی نیز درفی هکتارموثراست.ودرصورت استعمال وتطبیق انبارحیوانی میتوانیم ازمقدارکود کیمیاوی بکاهیم ودرین صورت دریک هکتارزمین نایتروجن 30kg فاسفورس 30kg ، پوتاشیم 30kg  ضرورت دیده میشود.زرع کنجدرا بایددرنیمه اول برج ثوریا اخیربرج حمل انجام داد.کنجد رابه اصول خطی کشت مینمایندکه فاصله بین قطارها 60 سانتی مترمیباشد.دریک هکتار6 ــ 8 کیلوگرام تخمریز کنجد کشت شده وبذرتخم به عمق 2 تا 2،5 سانتی مترباید صورت گیرد.مراقبت ازکشت کنجد عبارت ازیکه کردن آن میباشد که درهر15 ــ 20 سانتی متریک نبات گذاشته میشودوبه این ترتیب دریک هکتاراز80 ــ 100 هزارنبات کاشته میشود.درطول فصل نمویی کنجد راعندالضرورت خیشاوه نموده بین قطارهای آنرا نرم میکنند. درکشورما که هنوز زراعت بشکل میکانیزه اساسی نیامده ، البته دهقانان به طرزمحلی قلبه وماله خواهند نمود ولی اگردرعمق وطریق بذرتوجه وازاساسات فنی کارگرفته شود،بدنخواهدبود ، دفعات و مقدارآبیاری نظربه شرایط اقلیمی ، وضع جوی ، بارندگی ومخصوصآ نوع خاک ونوع نبات درمحل فرق دارد.
جمع آوری :
علامات پخته شدن ویارفع حاصل کنجد زمانی آغازمیگردد که جعبه های تحتانی خودمخصوصآ دانهای آن رنگ خودرا تغیرداده وبه یک رنگ تیره وپختگی تبدیل شوند،دراین وقت جعبه آن تمامآ بازمیگردد، لذادرموقع دروکردن ویاجمع آوری حاصلات باید مراتب فوق را درنظرداشت وهم چنان حاصل کنجد راهمزمان با پخته شدن تخمدان های تحتانی درمدت کوتاه به وسیله دست ویا ماشین های عادی وکمباین های غله جات که عیارشده باشد،جمع آوری مینمایند.

بته کنجدکنجد

کاپی کول د ماخذ په یادولو جواز لري: ((( یوشمیر ویب پاڼې د شین بڼ لیکنې کاپی کوي چې د لیکوال دنوم او ماخذ له یادولو پرته یې خپروی هیله ده نور داکارونه کړی))).