Shenban

پرورش کرم پیله درافغانستان

02.05.2007 09:48

                      پرورش پيله در فغا نستان       

                                                                              محمديوسف جاهد
پشگفتار 
مردم کشورما تفريبآ از پنجا سال قبل از ميلاد با تا ر و تکه ها ي ابريشمي آشنا يي دارند در زمان فرمانروايي سلسله کو شا ني ها تر بيه کرم ابريشم از رونق خو بي بر خوردار بوده همچنا ن يفتلي ها در مورد تر ويج و پشرفت اين صنعت تو جه خا ص دا شتند . تخم کرم ابريشم درزمان سا سا نيها وارد هرات گرديده واز آن زمان تا اکنون صنعت ابريشم درين منطقه وجود دارد هرچند تربيه کرم ابريشم در افغانستان سا بقه طولاني دارد ولي تا هنوز از همان روشهاي قديمي و عنعنوي استفاده مي شو د. دولت هاي اخير نه فقط در پشرفت اين صنعت گا مهاي موثر بر نداشته اند حتي ما نع پشرفت آن نيز گرديده اند طوريکه حمله قواي کمو نيستي درسال 1370 به منا طق پيله ور هرات بيا نگر اين مدعا است.

تاريخچه ابريشم
تقريبآ از پنج هزار سا ل به اين طرف کرم ابريشم با تو ليد تار ابريشم بشر رامستفيد سا خته است اين حشره مفيد ابتدا در چين کشف گرديده و تا اکنون درنوع غذاي طبيعي آن تغير رونما نگرديده است. غذاي کرم ابر يشم را برگ درختان تو ت تشکيل ميدهد.
درسال 2640 قبل از ميلاد کرم ابريشم در شناخته شده و بعدآ ملکه و قت به نا م سي لينگ چاي مو فق به سا ختن يک رشته نها يت نفيس گرديدوآن را براي شو هرش هانکناي که امپراتور وقت بود هديه داد و مو صوفه لقب (مادر ابريشم ) راکسب نمود در آغاز فقط خاندان شا هي وبرخي از ثروتمندان حق استفاده را از تکه ابريشمي دا شتند زيرا اين تکه ها از نگاه مقدار بسيار کم واز نگاه قيمت پربها بود. تکه هاي ابريشمي دربعضي موارد مذهبي نيزمورد استفاده قرارميگيرفت مثلا علم معبد بهشت از ابريشم به رنگ آبي سا خته شده بود در حا ليکه معا بد زمين،آبتاب و مهتا ب به ترتيب با بيرق هاي به رنگ زرد،سرخ،سفيد مزين نبودند.
ابريشم سمبول شا هي و ثروت و قدرت بو د تجارت تکه هي ابريشمي به خا رج در بدل سکه هاي طلا صورت ميگرفت صنعت ابريشم تا چند هزار سال من حيث يک راز حفظ گرديده وسزاي افشاي اين جزاي اعدام تعين شده بو د. پرورش ابريشم فقط زير نظر خاندان سلطنتي صورت ميگرفت.
تجارت ابريشم ازچين به يو نان  و روم از طريق افغا نستان وفارس صورت ميگرفت. تا جران فا صله را تقريبآ 10000 کيلو متر را مي پيمو دند و تکه هاي ابريشمي را به با زار هاي اروپايي معادل به طلا به فروش مي رسا ندند. کوريايي ها در قرن دوم بعد از ميلاد مو فق به ربو دن راز ابريشم گرديده وازآن به بعد به تر بيه کرم ابريشم پردا ختند. جا پا نيها با دستگيري چهار دختر چينايي تو انستند صنعت ابريشم را در مملکت خود مر و ج سا زند. براي اولين با ر تر بيه درختان تو ت وکرم ابريشم بين سا لهاي 459 الي 479 ميلادي آغاز گرديد. تيو دورا، امپراتور استا نبول تو انست به کمک دو نفر کشيش تخم کرم ابريشم را از چين به تر کيه انتقال دهد. کشيشان متذکره تخمها را در مو سم زمستان انتقال دا دند براي اينکه سرماي زمستان ما نع باز شدن تخمها گردد.
صنعت ابريشم در هند بعد از اينکه شهزاده هندي با يک شاه دختر چيناي ازدواج نمو د آغاز گرديد. به قول ديگر چون فرستا ده هند به ديار خسرواول شاه سا سا ني باريا ب گرديد و هديه هاي پر قيمتي به شا ه پيش کش نمود و بعد خسرو به فرستا ده هند پيله ابريشم را هديه داد وبه اين تر تيب صنعت ابر يشم د رهند نيز رايج گرديد .

کرم ابريشم
منظور از کرم ابريشم شب پرکي است بنام علمي(Bombyx mori) مربوط فا ميل با مسيديي ورديف (Lepidoptera) اين حشره فقط از برگ تو ت تغذيه مي نما يد. هر چند کرم ابريشم وادار به تغذيه از بعضي نبا تات ديگر شده مي تو اند ولي اهميت اقتصا دي از آن متصور نمي با شد. 
در حدود پنج هزار سا ل قبل از ميلاد تر بيه کرم ابريشم در چين آغاز گرديده و گفته مي شو د که اين حشره از با ز مانده گان کرم ابريشم وحشي بنام  (Bombyx menderinc) که در چين و جا پان ورد ديگر نقاط آسيا شرقي يا فت مي شو د.

دوران زندگي کرم ابريشم
کرم ابريشم داراي چهار مر حله مختلف زندگي دارد که عبا رت اند از تخم ، لاروا ، پيو پا و مکمل مي با شد .

تخم:
طوري عادي تخم کرم ابريشم بيضوي شکل بو ده وقسمت پش رو نسبت به عقبي قدري با ريکتر است. سوراخ ورودي اسپارم يا مايکروپا يل در قسمت پيش رو نزديک به نقطه نسواري رنگ تيره رنگ که تو سط پگمنت مخصوص در پرده سيروسا تبا رز داده مي شو د مو قعيت دا رد اطراف تخم تو سط يک قشر سخت به نا م کو ريون که شکل تخم را ثا بت نگهميدارد احا طه گرديده است. 
 
لاروا:
عبا رت ازمر حله است بين تخم و پيو پا که به نا م بطيطه نيز يا د مي شو د . لارواي نو زاد که تا زه از تخم خا رج مي شو د و رنگ نصواري تيره دا شته وتمام حلقه هاي بد نش پو شيده از مو هاي بزرگ سياه رنگ مي با شد. بدن لاروا متشکل از 13 حلقه بو ده ورد نگاه اول ما نند مو رچه به نظر مي رسد واز اين رو به نا م کرم مورچه مسمي است بدن لاروا از سه قسمت سر، سينه ، وشکم تشکيل شده است.

پيوپ :
حشره کا مل کرم ابريشم عبارت از شب پرکي که بدنش از سه قمست مشخص سر ، سينه و شکم متشکل است . تمام قسمت هاي بدن اين حشره پو شيده از فلسها است. سر حاوي يک جوره چشمان مرکب،قطعات دهان که مرکب از يک فکهاي اولي ودومي ، لب بالاو لب پا يين است ميبا شد. سينه مر کب از سه حلقه جلوي، مياني و خلفي بو ده که هر کدام داراي يک جوره پاه در طرفين ميبا شد ودر هر يک از تر گم بند ميا ني و خلفي يک جوره با ل قراردارد اين شب پرک قدرت پرواز را ندا شته ولي جنس مذکرنسبت به مونث کو چکترو فعالتر است. 
خوردن غذا ويا خواب کرم ها نظر به نو عيت وشرايط تر بيه فرق مي کند . مثلآ در حرارت منا سب( 25) درجه کو تا ه ودر حرارت پا يينتر اين مدت به درازامي کشد . 
اشتهاکرمها به تدريج قبل از خواب کم گرديده وبلاخره تو قف مي نما يند که تا زه از خو اب بيدار مي شوند داراي اشتها کمتر بوده و مو رد تو جه پيله وران مي با شند زيرا انداختن برگ بيش از ضرورت کرمها به رطبت کمتر ضرورت دا رند.

تربيه کرم ابريشم
بعضآ چين تصور مي نما يند که فقط با داشتن چند جعبه تخم و يکمقدار برگ تو ت مي تو ان کرم ابر يشم را تر بيه نمود اما اين اشتباه محض مي با شد زيرا اين حشره از هزازها سا ل به اين طرف طوري به نفع طوري به نفع بشر پرورش يا فته و اهلي گرديده است که کا ملآ از حشرات و حشي متفا وت است . کرم ابريشم کا ملآ متکي به انسان بوده وقبل از اقدام به پرورش آن لازم است تا به تمام خواص و خصوصيات آن پي ببريم .
اولا: پا هاي کرم ابريشم ديگر قا بليت آنرا ندا شته که حشره را در با لا رفتن ازدرخت توت يا ري دهد تا ازبرگهاي تا زه تغذيه نما يد همچنان قدرت خزيدن کرم ابريشم قدرضعيف مي با شد که هرگاه غذا قدر دور تر قرارداشته با شد آنرا پيدا کرده نمي تو اند درحاليکه حشراط وحشي تا که زنده اند از جستجو غذا دست بر نمي دا رند.
ثا نيا: با وجوديکه کرم ابريشم يک ميزبا نه است (دوران حيات آن متکي به انسان است ) حواس شامه آن موجوديت برگ توت راازفا صله حتي يک سا نتي متر از زمين بلند شده نمي تو اند وبايد برگ توت بسيار نزديک به دسترس آن قرارداده شود ولي حشرات وحشي که داراي يک يا چند ميزبان اند ميتوانند به آساني وبه ميکا نيزم فوق العاده پيش رفته بوده وميتواند ميزبان ويا غذاي شان به آساني پيدا نما يد.
ثا لثا: با وجود داشتن دو جوره بال شب پرک ابريشم قدرت پرواز راندارد با وجودکه افراد مذکر نسبت به مونث فعالتر مي با شد با آن هما حتي يک سا نتي متر از زمين بلند شده نمي تو انند .
شب پرک مذکر بوي مخصوص فرامون جنسي که زريعه افراد ما ده افراز مي گردد. ( با ميکول) درک نموده وتحريک مي شود اما قدرت يا فتن جنس مخا لف را حتي از فا صله  دو متر هم ندارد. خلاصه کرم ابريشم کا ملآ متکي به انسان بوده و در تر بيه آن وقت زياد لازم است. اين حشره در طبعيت قدرت زندگي را ندا شته واگر به حال خو دش گذاشته شود ازبين مي رود.
قبل ازاينکه به تر بيه کرم ابريشم آغاز شود نقاط آتي در نظرگرفته شود.
زيادتر تلفات به تر بيه کرم ابريشم از نا حيه امراض و حشرات واردمي آيد عمدتآ اين خسارات از دا خل پرورشگاه سر چشمه ميگيرد يعني عا ملان امراض وآفات دردا خل اطاق هاي پرورش پنهان بو ده وبه مو قع بالاي کرم ابريشم حمله ور مي شوند.
انتخاب و اعمار محل پرورش کرمها جزء مهم پيله وري به شمار مي رود. جهت تنيدن يک جعبه يک اطاق 3*4 کا في مي با شد. اطاق زخيره برگ با يد درجاي سا يه وا قع بوده و تا ريک با شد.
سعي شود تا تمام کرمها در يک وقت زنده شوند ، همزمان بخوابند وهمزمان بيدارشوند. در غير آن مشکلات در صحت مندي و نيرومندي کرم ها واز طرف ديگر مشکلات زياد از نگاه حجم کار به پيله ور ايجاد مي شو د .
حساسترين مرحله کرم ابريشم عبارت از مرحله جواني يعني سنين اول،دوم وسوم مي با شد درين مر حله کرم ها به سهولت به امراض مبتلا گرديده و يا کو تا هي در طرزونوعيت تغذيه خسارات غيرقا بل جبران رونما ميگردد اگر درين مرحله مرا قبت جدي صورت گيرد درمرحله پختگي يعني به سنين چهاروپنج مشکلات عمده رونما نميگردد.
دراکثرجاها زمانيکه کرمها شيروع به تنيدن پيله مي کند چنين تصورمي شود که ديگر کارپيله ور تمام شده است. اين يک اشتباه بزرگ بوده زيراکيفيت و حا صل پيله بستگي به مراقبت و شرايط است که کرمها دراسناء تنيدن از آن مستفيد مي شود . هرگاه تمام شرا يط پيله وري به دروستي مرا عات شود وصرف موقع تنيدن مرا قبت خوب صورت نگيرد درين حال ارزش پيله 50 وحتي 70 الي 80 واحد تقليل مي يا بد.
بعد از ختم تر بيه کرمها و جمع آوري و انتقال حا صل به ما رکيت لازم است تا پيله ور يک و قفه کو تا استرا حت دا شته با شد چون پيشه پيله وري ايجاب مي نما يد تا يک پيله ور مصروف کار بوده واز امور وا رثي نما يد پس لازم است تا جهت رفع خستگي و واحياء مجدد انرجي فزيکي و روحي حد اقل يک هفته استرا حت نما يد. اين مو ضوع خصوصآ در مما لک که پنج الي شش بار و حتي بشتر تر بيه کرمها تکرار مي شو د حائزاهميت است.
قبل از آغازتربيه کرمها لازم است تا تمام وسا ئل پرورشي آماده وضد عفوني گردد.
لوازم و وسائل که براي يک جعبه تخم بکار است
يک ترمو هايکرو متر جهت اندازگيري حرارت ورطوبت.
يک کارد و تخته چوبي براي ميده نمو دن برگ تو ت .
ده 10 ليتر فورما لين 2% براي ضد عفوني کردن سا مان لوازم و اطاقها.
يک قيچي شا خچه بري .
يک وسيله دور کننده تا رهاي سست روي پيله ها.
يک ترازوي 50 کيلويي براي وزن نمو دن برگ تو ت و پيله .
يک ترازوي دوکيلو يي براي وزن نمو دن برگ تو ت براي کرمهاي جوان .
يک غربال تنگ چشمه براي استعمال مواد تعقيم کننده روي کرمها.
جالي تکه يي به اندازه يک سا نتي متر (100*80) سا نتي متر براي خشا وه نمودن کرمها.
80 جالي به اندارزه 3 سانتي متر (100*80 ) سا نتي متر براي خشاوه نمودن کرمهاي بزرگتر.
دو ستل به اندازه 30 سانتي متر قطر و 30 سا نتي متر ارتفاع جهت جمع آوري برگ توت براي کرمهاي جوان .
8 تکري به اندازه 15*80*100 سا نتي متر براي زخيره برگ و شا خچه هاي کو چک.
چهار تکري به اندازه سي سا نتي متر قطر و 5 الي 10 سانتي متر ارتفاع براي تو زيع غذايي کرمها.
يک پر کبو تر جهت جاروب نمودن کرمها .
يک جوره سيخهاي مخصوص غذاخوري جا پاني براي انتقال و پرا کنده کردن کرمها ودور نمو دن کرمهاي مريض و مرده.
100 الي 150 ليتر سو خته پوست شا لي براي خشک نمودن بستر کرمها .
40 تخته کا غذ پارا فين (80*100) جهت استفاده د ر بستر کرمها. 
200 تخته کا غذ اخبار براي جذب ادرار کرمها هنگام تنيدن پيله .
60 سبد يا تبنگ به اندازه يي 0.6 متر مربع که هر کدام تقريبآ گنجا يش 600 کرم در و قت پرورش و 300 کرم در اثناي تنيدن پيله را دا شته با شد .
80 چوکات پيله ويا 15 سيت چوکات پيله ازنوع دوراني ويا 150 الي 200 متر چوکات پيله صدپا ما نند.
اين کيو بيشن ( درجه حرارت معين و منزم براي زنده سا ختن تخم پيله )
قراردادن تخم ها دريک وقت معين تحت شرايط منا سب به منظور بر آمدن لاروا از تخم به نا م انکيو بيشن يا د مي شو د. مراعات تمام نقاط که در با ره يي حفا ظت تخم ها ، معا مله آنها با تيزاب وغيره مرا عا ت مي شو د عبا رت از يک سلسله آما دگي هاي است تا تخمها در بهترين شرا يط فزيو لو جيک قرار گرفته و فيصدي بشتر آنها به لاروا مبدل گردند فقط بهتر سا ختن شرا يط انکيو بيشن معيار با ز شدن تخمها را با لا برده نمي تو اند ولي در هر صو رت هرگاه اين مر حله به نا کا مي مي انجا مد تما م زحمات ما به هدر رفته است يا به عباره ديگر هما هنگي د ر محا فظت ومرا قبت و زنده سا ختن مصنو عي و انکيو بيشن تخمها متضمن يک آ غاز خو ب براي تر بيه کرم ابريشم مي با شد.
در انکيو بيشن مهمترين فکتور عبارت از ضد عفوني کردن اطاق ها , سا مان و لوازم مي با شد علاوتآ اطاقهاي که تا زه رنگ شده با شد احتمال آن مي رود که به اثر حرارت بعضي گا زات مسموم کننده آزاد گرديده و براي کرم نوزاد مضر وا قع شود.
وسا ئل آسا سي انکيو بيشن را حرارت سنج ، رطوبت سنج ، وسا ئل تنظيم کننده حرارت و رطو بت و غيره تشکيل ميدهد . انکيو بيشن تخمها به دوطريق زيل صو رت ميگرد.
انکيو بيشن با حرارت ثا بت : درين طريقه از آغاز انکيو بيشن تا هنگام بر آمدن لاروا از تخم درجه حرارت در حدود 23 الي 25 درجه ثا بت نگهداشته مي شود . دراين در جه فقط از تخمهاي که به خو اب طبيعي نرفته و يا آنهايکه با تيزاب معا مله شده با شد استفا ده مي شود هميش اين نقطه ربا يد در نظر راشته که قبل از انتقال تخم از سرد خانه به اطاق انکيو بيشن لازم است آنها را براي شش سا عت به حرا رت 15 درجه حفا ظت نمود آنعده تخمهايکه به خواب با شند با يد اولآ براي سه روز در حرارت 15 درجه نگهداشته وبعد به اطاق انکيو بيشن انتقال داده شود. دراين نو ع انکيو بيشن لازم است تا تخمهاي نژاد يک نسلي را در حرارت بلند يعني 25 درجه قرار داد.
انکيو بيشن با بلند بر دن تدريجي : حرارت دراين دراين طريقه آساسآ از تخمهايکه در خواب زمستا ني با شد استفاده مي شود. ابتدا تخمها را از زخيره خا نه کشيده براي سه روز در حرارت 18 الي 20 درجه سپس براي چهارروز در درجه حرارت 23 الي 25 درجه و بلآخره تا زمان خروج لاروا در حرارت 25 الي 26 درجه حفا ظت مي شود . بعضآ را عقيده بر آن است که در حرارت بلند (26درجه) در اثنآ انکيوبيشن با عث بهتر سا ختن جنسيت پيله ميگردد واز طرف ديگر از تغير در و لتنيزم جلوگيري مي نما يد. رطوبت 75 الي 80 درصد منا سب ترين بوده وپا يينتر از 50 در صد سبب تلفات سنگين تخمها و پا يين آمدن فيصدي زنده شدن آنها ميگردد.
نور منا سب نه فقط تا ثير با رز با لاي خروج همزمان لاروا از تخم دارد همچنان بالاي نيرومندي لاروا او جنسيت پيله نيز تا ثير مثبت دارد. تا ثير نور بشتر زمان مي با شد که نقطه در مر حله تا ب خوردن يا بلستو کا ينسر و تشکيل پاها بوده ورنگ سر آن بر جسته گردد. دراين وقت حداقل روزانه به 16 سا عت نور ضرورت است .
حفا ظت تخم در سرد خانه در اثناي انکيو بيشن ويا زخيره لاروا دفعتآ بعد از خا رج شدن از تخم بعضي او قات شرايط طوري تغير مي کند که يک پيله ور مجبور مي شود آغاز تر بيه کرمها رابه چند روز تعويق اندازد. هرگاه 2-3 روز ازمرحله انکيو بيشن سپري شده با شد. نطفه در مرحله جواني بو ده وميتوان تخمها رابراي مدت 10 تا 15 روز در حرارت پنج درجه حفا ظت نمايم هرگاه انکشاف نطفه پيشرفت نموده با شد درآن صورت با يد الي مر حله تغير رنگ انتظارکشيد وبعد براي يک هفته تخمها در حرارت پنج درجه حفا ظت شده ميتواند ولي خطر تغير در ولتنزم حشره متصور است رطبت نسبي براي حفا ظت تخمها در سردخانه 75 الي 80 در صد سفا رش مي شود . کرمهاي که جديدآ از تخم بر آمده با شند الي 3 روز در حرارت 7.5 تا 10 درجه رطوبت نسبي بيش از 80 در صد حفا ظت شد ه ميتواند تغذيه همچو کرمهاي بهد از زخيره به دقت و مراقبت بيشتر نيازدارد.

جاروب نمودن
انتقال کرمهاي نوزادکه بدن شان حاوي مويها مي با شد در بستر پرورشي وآماده سا ختن برگ توت براي اولين با ر تغذيه بنام جاروب نمودن يا د مي شود .
معمولآ خروج لاروا از سا عت آخر روز يعني از غروب آبتاب شيروع الي 9 صبح روز بعد دوام مي نما يد لارواکه تا سا عت 9 صبح خا رج شده با شد روزبعد از تخمها خا رج مي شوند. بهترين وقت براي خا رج نمودن سا عت 9 صبح مي با شد واين کا ر با يد در يک محل روشن صورت گيرد. جاروب نمودن کرمها از کا غذ هاي مخصوص تخم نسبت به جعبه متفا وت مي با شد.
پروسه جا روب نمودن ويا انتقال کرمها از کا غذهاي مخصوص به اين تر تيب صورت ميگيرد .
کا غذهاي تخم که لاروا آن خا رج گرديده با شد به روي بستر کرمها که قبلآ آماده شده با شد هموار نموده سپس پودر تعقيم کننده پا سول به مقدار يک گرام در هر 90 سانتي متر مربع سا حه تو سط غربا ل روي کرمها پا ش داده مي شو د که اين پودر به منظور جلوگيري از امراض مسکار دين واسپر جيلس به کا رمي رود. بعد براي کرمها فصت داده مي شود تا 10 الي 15 دقيقه گشت و گذار نمايند اين کا ر سبب مي شو د که بدن کرمها با پودر آغوشته شود.
مقدار 100 گرام بر گ تو ت را به انداره 5*5 ميلي متر قطع وبالاي کرمهاي معادل به يک جعبه 20000 انداخته وبراي 10 الي 20 دقيقه فرصت داده شوند تا کرمها بالاي تو ته هاي برگ قرار گيرند.
کرمها را توام با تو ته هاي برگ توت از فا صله 15 سا نتي متر با لا ي بستر قبلآ تهيه شده خالي شود ، بهتر است اين کار تو سط دو نفر صو رت گيرد يعني نفر اولي کا غذ حاوي کرمها را محکم گيرد و دومي کرمهاي با قيمانده روي کا غذ را تو سط پر مرغ بر روي بستر اندازد.
سا حه 60 در 60 سانتي متر براي کرمهاي يک جعبه کا في بو ده و با يد کرمهاي متذکره ذريعه پر دراين سا حه طور مسا ويانه تيت شو ند.
مقدار صد گرام بر گ تو ت را به اندازه 0.5 * ا  سا نتي متر قطع نموده به روي کرمها انداخته شود .
هر گاه 20 در صد ويا بشتر تخمها با ز نشده با شد کا غذ حا وي تخم و لاروا را دو با ره پيچا نيده وبه روز بعد عمليات فوق تطبيق شو د.
طريقه دوم عبا رت از هموار نمو دن جا لي با شکاف هاي پنج ملي متر روي کرمها بوده و بعد توته هاي برگ توت روي آن انداخته مي شود . کرمها جهت تغذيه از جالي عبور نموده. و بعد جا لي متذکره بدون اينکه به کرمها تماس شود به روي تبنگ پرورش منتقل مي گردد. چنين به اثباط رسيده است که استفاده ازاين طريق در حا صل پيله افزايش به عمل آمده است.
جاروب نمودن کرمهايکه از تخمهاي آزاد به دست ميا يند بدين تر تيب صو رت ميگيرد  که در وقت انکيو بيشن تخمهاي کرم ابريشم رابه دا خل جعبه هاي مخصوص به نام جعبه يي انکيو بيشن گذاشته وطوري يکنواخت پهن مي شود ، بعد روي تخمها رابا يک تکه جالي پوشيده وروي تکه تو سط يک کا غذ دولايه سوراخ اخذ پو شا نيده مي شود وبا لاي همه کا غذ نا زک هموار مي شو د. لاروا بعد از خروج از تخم جانب بالا حرکت نموده واز تکه و کا غذ شکا ف دار عبور مي نما يند. سپس کا غذ ها را طوري در تبنگهاي پرورشي انتقال مي د هيم که کرمها طرف بالا قرار گيرند . بعد ازاستعمال پودر تعقيم کننده مرا حلي در طريقه قبلي تذکر رفت عملي مي شود.

تربيه کرمهاي جوان
با يد يادآورشد که کرمهاي ابريشم از نگاه دوره انکشافي به دو گروپ که کرمهاي جوان و کرمهاي رشد يا فته طبقه بندي ميگردد. کرمهاي جوان شا مل سنين اول ، دوم و سوم بوده و کرمهاي رشديا فته شا مل سنين چهار و پنج مي با شد.
کرمهاي جوان  جسا مت کو چکي دارند نسبت به کرمهاي رشد يا فته به جاي کمتر، غذايي کمتر و بهتر مراقبت بشتر حرارت ورطوبت بلندتر نياز دارند اين کرمها به مراقبت بشتر ضرورت دا شته وبا يد در اين مرحله براي آنها برگهاي جوانتر تازه و با کيفيت خوب داده شود. هرگاه در طرز تغذيه اين کرمها دقت نشود خساره که از نگاه امراض و تلفات به و جودمي آيد بلند و جبران نا پذير مي با شد. جهت روشن سا ختن مو ضوع لازم است ارقام زيل ارئه شود.
هرگاه براي کرم ابريشم از سن يک تا پنج غذاي خوب داده شود 16.2 % تلفات به و جود مي آيد.
هرگاه براي کرم ابريشم ازسن يک تا پنج غذاي خراب داده شود 82.0 % تلفات به بار مي آيد.
هرگاه براي کرم ابريشم ازسن يک غذا خراب ومتبا قي سنين غذاي خوب داده شود71.4 % تلفات به بار مي آيد.
هرگاه براي کرم ابريشم از سن يک غذاي خوب ومتبا قي سنين غذاي خراب داده شود 34.6 % تلفات به و جود مي آيد.

انتخاب برگ توت
براي کرمهاي جوان برگهاي جوان وتازه که نظر به سن و مو سم انتخابي مي گردد داده مي شود در پرورش بهاري براي تغذيه کرمهاي سن اول بايد بعد از بزرگترين برگ درخشنده الي برگ پنجم ودر مو سم خشکسال الي برگ چهارم استفاده شود. به همين تر تيب براي کرمهاي سن دوم در مو سم بهار الي برگ نهم ودر مو سم تا بستان ويا خشکسالي الي برگ هشتم و براي کرمهاي سن سوم در مو سم مرطوب به ترتيب الي برگهاي سيزدهم و دوازدهم و خورانده شود . موسم مرطوب سال در يک محل نظر به مو قعيت جغرافيايي منطقه فرق مي کند اين مو سم در افغا نستان در بهار و مو سم خشک در تا بستان و خزان تطبيق مي نما يد.
بزرگترين برگ در خشنده توت عبارت ز برگي است که تقريبآ به بطور کا مل باز شده با شد ولي رنگش روشن و تا هنوز رنگ سبز طبيعي اش را اختيار ننموده با شد. براي شناخت بزرگترين بر گ درخشنده از دو طريق کا ر گرفته مي شود. اولآ هرگاه نوک شا خچه توت را جانب خود قات نمائيم برگ که طوري مستقيم قرار ميگر د عبا رت از بزرگترين برگ درخشنده مي با شد. در طريقه دوم زمانيکه چند برگ فوقا ني را در مشت قرار دهيم در اين صورت بلند تر ين برگ عبار ت از بزرگترين برگ در خشنده مي با شد. 
درمو سم تا بستا براي تر بيه کرمهاي جوان متوان از نوده هاي که قبلآ بدين منظور تهيه گرديده اند استفا ده کرد، نوده ها توته توته گرديده وبراي کرمها داده مي شود ، توته نمودن برگ براي کرمها سهولت به بارآورده مساويانه پخش گرديده وهم چنان در مواقع قبل از بخواب رفتن کرمها زودتر خشک گرديده وازانکشاف بعضي از امراض جلوگيري مي شود. اندازه جسامت توته هاي برگ که براي مرا حل آخري هر سن يعني قبل از رفتن کرمها به خواب داده مي شود. با يد کو چکتر بوده ويا برابر با نيم تو ته هاي عا دي با شد.
معمولآ بر گها به صو رت مر بع قطع مي گردد ولي فقط تغذيه اخير هر سن طور مستطيل قطع مي شود طول ضلع قطعات برگ براي سن اول  0.5 الي يک سا نتي متر ، سن دوم  1.5 الي دو سا نتي متر وسن سوم  3 -4 سا نتي متر تعين گرديده است. در قطع نمودن نوده ها مو ضوع مربع نمودن قطعات برگ مطرح نبوده و صرف نوده ها براي سنين يک ، دو ، سه و به تر تيب به اندازه يي يک ، دو و چهار سا نتي متر قطع ميگردد. نقطه مهم ديگر عبارت از مقدار برگ که در سنين مختلف کرمها ضرورت مي با شد , خصوصآ در دوره تغذيه فعال در روز دوم هر سن لاروا شيروع ودر صبح روز بعد ختم مي شود . ضرورت برگ براي کرمهاي سن اول دوکيلو گرام , سن دوم  3 کيلو گرام وسن سوم 20 کيلو گرام مي با شد.  
بعضي منا بع بر گ مقدار مو رد ضرورت سنين يک ، دو و سه لارواي يک جعبه را به تر تيب 1.5  ، 5 و 15 کيلو گرام تخمين مي نما يند در حدود 20 الي 30 دقيقه قبل از هر مر تبه تغذيه لازم است کا غذ روي کرمها بر داشته شود تا کرمها خودرا به قسمت فو قا ني بستر بر سا نند . مقدار برگ که به کرمهاي جوان داده مي شود نطر به حرارت پرورشگاه و جنسيت بر گ فرق مي کند در حرارت بلند تر کرم مقدار بشتر برگ را مصرف نموده وهرگاه جنسيت برگ توت خوب با شد مقدارکمتر ودر صورتي که جنسيت برگ خوب نبا شد مقداربشتر برگ به مصرف مي رسد.
دفعات غذا براي کرمها نضر به شرايط منطقه فرق مي کند با در نظر داشت و قت ونموي کرمها سه دفعه غذادر شبانه روز کا في مي با شد. نظر به تجا رب حا صله چنين سفا رش مي گردد که دفعه اول حوالي شش صبح ، سا عت يازده صبح و سا عت شش بعد از ظهر يعني قبل از اينکه هوا تا ريک شود غذا داده شود.

چيدن و ذخيره برگها
بهترين وقت براي چيدن برگهاي توت عبارت از صبح قبل از تا بش آبتاب و سا عات اخير بعد از ظهر . قبل از تا ريک شدن هوا مي با شد . از چيدن برگها در سا عات گرم روز خود داري شود . زيرا حرارت بلند تبخير را سرعت بخشيده و برگها زود تر پژ مرده مي شود با يد هر چي زود تر برگها را بعد از قطع نمودن به ذخيره خا نه انتقال داده . بنا بر اين هر قدر با غ توت به محل پرورش کرمها نزديک با شد بهتر است.
برگها در خانه که سطح آن مرطوب و سرد با شد زخيره شود اولآ برگها و شا خچه ها از دا خل کا رتن ها کشيده شو د تا قسمت هاي مر گزي که توليد حرارت مي نما يد سرد شود . بعدآ تکه را تر نموده روي برگها پهن شود . لازم است تا تکه متذکره روزانه سه مرتبه يعني بعد از هر دفعه تو زيع غذا براي کرمها تر شود. هرگاه هواي اطاق بسيار خشک با شد ميتوان به روي برگها قدري آب پا شد که هنگام تغذيه برگها با يد عا ري از قطرات آب با شد . جهت تغذيه کرمهاي جوان نبايد برگ را بيش از نيم و حتي در بهترين شرايط زخيروي ويا روز هاي با راني بيش از يک روز زخيره نمود. در صورت امکان متوان برگها را در يخچال به حرارت پنج درجه زخيره نمود.

پرورش کرمها در جعبه
دراين طريقه از دو نوع جعبه هاي چوبي و حلبي استفا ده مي شود . اين طريقه براي کرمهاي جوان بسيار موثر مي با شد . قبل از جاروب نمودن کرمها در جعبه ها و يا صندوقهاي چوبي لازم ا ست تا صندوقها در ظرف 24 سا عت در آب فرو برده شود و در صورت استفا ده از جعبه هاي حلبي با يد قسمت تحتا ني جعبه به ضخا مت 2 الي 3 سا نتي متر کا ه شا لي ( پخال شا لي) ضد عفوني شده اندا خته شود و مقدار آب به آن علاو ه شود . در هشت قسمت پخالي شا لي يک قسمت آب کا پي مي با شد . اين طريقه در منا طق رطو بت نسبتي کم با شد بسيار مو ثر است . لازم است تا 20 الي 30 قبل از هر دفعه تغذيه رو پوش صندوقها دور سا خته شود . در اين و قفه نيم سا عته يک پيله ور مي تو ند کرمها را تفتيش نموده و اجساد مرده و افراد ضعيف را دور نمايد.

پا ک نمودن و تو سعه بستر کرمها
کرمها بعد از عمليه جا روب نمودن به حرارت 28 در جه ضرورت دا رند . بعد از روز سوم اشتها کرمها کم گريده و بدنشان روشنتر مي گردد. اين عبارت از علايم آغاز پوست اندازي مي با شد . دراين و قت با يد محيط بودوبا ش کرمها پاک گرديده . برگها ي خشکيده مدفوع و اجساد کرمهاي مرده و غيره دور شود . علاوه بر آن زمانيکه کرمها از خواب بيدار مي شوند يعني بعد از تکميل عمليه پوست اندازي به يک بستر عاري از مواد اضا في ما نند گرد و چونه که به منظور خشک کردن بستر کرمها به کا ر مي رود . بقا يا ي ادويه ي که در ضد عفوني نمودن کرمها به کا ر رفته است ضرورت دا رند . بنا بر اين در هر دو صو رت هم قبل از پوست اندازي و هم بعد از
پوست اندازي با يد بستر کرمها پا ک شود.
قبل از آغاز عمليه پوست اندازي يعني زما نيکه جلد کرمها رنگ شفا ف و درخشنده را اختيار مي نما يد يک انداز ه چونه آب رسيده که از غربا ل تير شده با شد به روي برگها پا ش دا ده مي شود. سپس يک جا لي را به روي کرمها اندا خته وقدر برگ تا زه به روي جا لي قراردا ده ميشود . دراين صورت جهت فرار از محيط پودر پا شي شده و رسيدن به غذاي تازه از جالي عبور مي نما يند . بعد از اينکه کرمها به روي جالي قرار گيرند متوان بستر کهنه را دور نمود.
بعد از تبديل نمودن جلد يا پوست اندازي کرمها به جستجو غذامي شوند . زما نيکه د ر حدود 90 % کرمها از خو ب بيدار شوند قدري بر گ توت معمولآ کمتر از مقدار اصلي به آنهاذاده مي شود . قبل از تغذيه دوم اولآ چونه و يا ادويه ضد امراض استفا ده مي شود . و بعد به روي برگهاي جالي را بلند نموده و بستر کهنه دور کرده شود . بعضياوقات ايجاب مي نما يد تا علاو ه از پا ک کا ري يا خيشا و ه کرمها قبل از خوب و بعد از خواب لازم است تا در اثناي تغذيه بستر کرمها پا ک شود . اين کار در سن سوم و بعدي صورت مي گيرد که کرمها مقدار بشتر برگ توت را به مصرف رسا نيده و بستر خودرا کثيف مي نما يند.
رويه کرمهاي ابريشمي با يکديگر بسيار مسا لمت آميز مي با شد . با يد سا حه منا سب که نظر به سن کرمها فرق مي کند تهيه شود چون کرم ابريشم به سرعت انکشاف مي نمايد وبه جسامت آنها افزوده مي شود بنا بر اين ايجاب مي نمايد تا به د فعات سا حه بستر آنها نيز تو سعه يا بد . سا حه کو چک براي تعداد زياد کرمها مشکلات را از قبيل تفا وت در رشد نا برابري در مقدار غذابه روز امراض وغيره به بار مي آورد.
توسعه بستر کرمها زريعه چو بکهاي غذا خوري صورت ميگيرد اين کا ر توسط پنس تيز صورت گرفته مي تواند. استفاده از حتي المقدوراجتناب شود و در صورت لزوم با يد ستها قبلآ به صو بون شسته شود . سا حه بستر کرمها نظر به طرق تغذيه ، موسم پرورش، حرارت رطوبت و نژاد کرم فرق مي کند همچنان زمانيکه کرمها به خواب مي روند به جاي بشتر نياز دارند در جدول زير سا حه معياري براي کرمها ي جوان يک جعبه در سنين مختلف سنجش گرديده است . سا حه پرورشي توسط امور براي آ غاز سنين يک ، دو ، سه به تر تيب  0.4 و 1.6 و 3.2 متر مر بع سپا رش شده است . اين سا حه توسط داکتر کيم در پا يا ن هر مرحله به تر تيب يک و دو  و 4.5 متر مر بع سنجش شده است .
سا حه پرورش براي يک جعبه کرم جوان :
مراحل  پرورش بهار ي  پرورش تا بستا ني و خزاني
سن اول  2 الي 2.5 متر مر بع  2.5 الي 2.7 متر مر بع
سن دوم  4 الي 5 متر مر بع  5.5 الي 6 متر مر بع
سن سوم  11 الي 12 متر مر بغ  11 الي 12 متر مر بع

تربيه کرمهاي رشد يا فته
سنين چهار وپنج کرمهاي ابريشم را به نام کرمهاي رشد يا فته مي نا مند که از چند نگاه نظر به کرمهاي جوان متفاوت مي با شند . اولآ اين کرمها در برابر حرارت و رطو بت بلند مقاومت کمتر دارند و ثا نيآ قدرت هضم در اين مر حله کمتر است. و ثا لثآ  در برابر برگهاي با جنسيت خراب مقاومت بشتر دارند و را بعآ مقاومت اين مر حله در برابر مواد کيمياوي نسبت به کرمهاي جوان بشتر است . روي دلائل فوق طرز تر بيه کرمهاي رشد يا فته با کرمهاي جوان فرق دارد.
منا سبترين حرارت و رطو بت براي کرمهاي سن چهارم 24 درجه و 75% مي با شد . هر گا ه در جه حرارت محل پرورشي به 20 در جه برسد لازم است که تد بير ضروري جهت بلند بردن حرات گرفته شود. براي کرمهاي سن پنجم حرارت 23 در جه و رطو بت 70 % ضروري مي با شد. کرمهاي رشد يا فته به مقا بل حرارت و رطوبت بلند ضعيف بوده خصوصآ در مو سم تا بستان مرا قبت بشتر را ايجاب مي کند. استعمال مواد عا يق حرارت در ديوارها سقف ديوار هاي پرورشي ، اعمار خانه در سايه درختان ، اعمار سقف دومي يا استعمال خيمه بالاي با م ودر صورت امکان آب پا شي کردن با م مو جب پا يين آمدن حرارت دا خل اطاق ميگردد. در مما لک پش رو در پيله وري استفاده دستگاهاي اتومات تنظيم کننده حرات و رطوبت مر و ج است.  

برگ توت
برگ توت فقط تا ثير عمده در تغذيه کرمهاي رشد يا فته دارد بلکه مقدار پيله فيصدي ابريشم و جنسيت تار نيز تا ثير عمده دارد بنا بر اين با يد برگهاي تا زه و غني از مودر غذايي و پروتيني براي کرمها آماده شود . برگهاي خوب زماني بدست آورده مي توانيم که از عمليات منا سب و ضروري زرا عتي کار گرفته و مقدار کا في پارو حيواني و کود کيمياوي استفاده نما يم . پس از سفري شدن دوروز  از سن پنجم کرمها غدوات ابريشم به سرعت نمو مي نما يد دراين و قت الي پا يان سن پنجم کرمها به مقدار زياد برگ به جنسيت عالي ضرورت دا رند. همچنان وقتيکه درجه حرارت ، محل پرورش ، بلند با شد کرمهاي نياز مند غذاي بشتر هستند زيرا تعا ملات فزيو لو ژيک بدن آنها با لا مي رود . بر عکس زمانيکه درجه حرارت خصوصآ در اثناي شب پا يين مي افتد کرمها غذاي کمتر خورده وگويا که به مرض فلا شيري مبتلا با شند . در همچو حالات لازم است تا درجه حرارت اطاق تنظيم گردد.
با يد مقدار برگ در در طول روز نسبت به شب افزايش يا بد برگهايکه داري جنسيت خراب باشد مورد پسند کرمها واقع نگرديده واز خوردن همچو برگها ي اجتناب ورزيده ومقدار کم آن رابه مصرف مي رسا نند. همچنان کرمها مقدار اندک بگهاي که به قلت عنصر فا سفو رس دچار با شند به مصرف مي رسا نند. در همچو حا لات کرمها مر يض گرديده و پيله کو چک را تو ليدمي نما يند.
بهترين و قت جمع آوري برگها صبح وقت و يا هنگام غروب مي با شد . ذخيره بگها طوري است که در بخش کرمهاي جوان توضيح گرديده است. بهتر آن است که شا خچه هاي بزرگتر به ديورا تکيه داده و آبپا شي صو رت گيرد.

طرق آماده سا ختن بستر
بستر تر بيه عبارت از جاي است که کرمها به استراحت ويا به تغذيه مي پر دا زندکه نظربه شرايط  به طرق مختلف آماده ميگردد. در تهيه بستر کرمها و نقطه حا ئز اهميت است عبارت از جاي کا في براي کرمها و کار کنان مي با شد . در جاي که کا ر گر کا في ميسربا شد  مو ضوع دومي و در جاي که قلت کارگربا شد مو ضواولي ترجيح داده مي شود . بستر کرمها به چنين طرق آماده شده مي تو اند که از جمله عمده ترين آنها تو ضيح مي شود.

بسترنوع هموار
دراين نوع چوکاتهاي به عرض يک تا 1.2 متر و به ارتفاع 10 سانتي متر و يا بشتر از زمين اعمار ميگردد در بعضي جا ها اين قسم چوکاتها طوردو ويا 9 منزله اعمار ميگردد که عاري از مشکلات نبوده و غذادادن ، خشاوه وکنترول وجلوگيري از مورچه ها به دشواري صورت ميگيرد . در جا پان معمولآ  از نوع يک منزله کار گرفته مي شود که کارهاي تغذيوي وتنيدن پيله به سهولت انجام مي يا بد ، موثرين کار دراين نوع يک طبقه يي بشتر بو ده و خصوصآ متوان از چوکاتها پيله نوع چرخنده کا ر گرفت هرگاه پاک کا ري بستر کرمها صورت نگيرد در پا يان سن پنجم ضخامت بستر به 30 سا نتي متر خو اهد رسيد.

بستر نوع آويزان
دراين طريقه چوکات به عرض يک متر و طول 2-3 متر زريعه چهار سيخ آهني از طريق سقف اتاق آويزان ميگردد. اين چوکاتها طوري تنظيم مي شود که با آ ساني با لا و پا يين لغزيده بتواند. گاهي متوان تا پنج چوکات را سر به سر قرار داده. فوائيد اين طريقه عبا رت است از :
ما نند طريقه اول جاي کا في در دا خل اطاق ميسر شده متواند .
نسبت به طرق اول به را حتي از کرمها مرا قبت شده متواند.
درصورت ضرورت متوان آنرا به آسا ني دور نموده ودر عو ض چوکا تهاي پيله نوع چر خنده را جاه بجاه نموده .
چوکات تهتاني حد اقل 10 سا نتي متر از زمين ارتفاع دارد بنا بر بالا رفتن مورچه  ها از اين طريق ممکن نمي با شد .
پا ک کاري دا خل اطاق به آساني صورت گرفته مي تواند.

تنيدن پيله
انتقال کرمها کا ملآ رشد يا فته را طوري عمدي و يا دلخواه در جاي مناسب جهت سا ختن پيله به نام تنيدن ويا (mounting) ياد مي شود . اين کار يک امر حتمي در عمل استحاله حشره يعني زمان تبديل شدن لاروا به پيوپيا مي باشد که اين طريقه هدف آساسي يک پيله ور را تشکيل ميدهد.
شکل ، رنگ ، جسامت و جنسيت پيله مربوط به نژاد کرم ابريشم مي باشد اما سا ختمان ظا هري خوردي و بزرگي و جنسيت تا ر ابريشم تا اندازه زياد به نحوه مرا قبت از کرمها محل محل و شرايط محيطي در اثنا تنيدن پيله ارتباط دارد که جديت ، سعي و تلاش يک پيله ور دراين مرحله متضمن مفادوي مي با شد. در مما لک پشرفته در پيله وري تو جه زياد ازنگاه تکنا لو جي مبذول گرديده و تحقيقا و سع دراين زمينه انجا م داده شده است . تکنا لو جي پش رفته عمدتآ روي اين اوصول استوار است که چگونه پيله هاي را بدست آورند تا داراي جنسيت عا لي بوده و مفاد بشتر را ازاين مدرک کسب نما يند.

کرم کا ملاً رشد يا فته
در روز پنجم تا ششم سن پنجم از اشتها کرمها کا سته شده و مد فو ع نصواري تيره رنگ و سخت را خا رج مي نما يند. قبل از اين مو عد مدفو ع کرمهاي ابريشم نصواري کم رنگ و آبگين مي با شد . سپس کرم خوردن غذا را متوقف نموده و جلد آن شفاف مي شود زيرا در اين مر حله غدوات ابريشم به حجم اعظمي خو د رسيده و محتويا ت معده خا لي ميگردد . دراين مر حله کرم ا بريشم به نا م کرم کا ملآ رشد يا فته يا د مي شود . دراين و قت کرم سرش را بلند نموده و طرف راست و چپ حرکت مي د هد گويا محل را براي تنيدن پيله جستجو مي کند. بعضي اوقات به سمت مخا لف قوه جا ذبه زمين علاقه مند گرديده و جا نب بالا حرکت مي نما يد و حتي گا هي در سقف ا تا ق تو ليد پيله مي نما يند . هرگاه روشني دا خل اتا ق يکسان نبا شد کرمها جاي تا ريک را تر جيح مي د هند . کرمهاي که کا ملآ رشد يا فته با لاي برگها قرار مي گيرد در صورتيکه نموي آنها به پا يا ن نرسيده با شد د ر قسمت هاي زير برگها مشغول خوردن مي با شند. خصوصآ کرمهاي فوق آلذکرفقط ويژه گيهاي کرمهاي کا ملآ رشد يا فته مي باشد .
دراين وقت کرمها به جستجو محل منا سب مي شوند جاي مناسب براي تنيدن پيله عبارت از نقاط متقا طع دو سطح مي با شد . کرمها از تنيدن پيله در سطح هموار اجتناب ور زيده و هرگاه مجبور به اين کا ر شوند يک مقدار تا رها را به اطراف شان تنيده و بقيه تا ر در غدوات ابريشم با قي مي ما ند که مو جب هلا کت کرمها قبل از تبديل شدن به پيو پا مي شو د . هرگاه مو قع تنيدن فرار رسيد و اين مو قع به نسبت بعضي از دلائل به تعويق افتد کرم مو فق به تنيدن پيله عا دي نگرديده بلکه پيله نر م ، سست و با جنسيت خراب بدست مي آيد.
چوکات صد پا ه ما نند پيله
اين چوکات از کاه شا لي و يا شوره گندم تيار مي شود و همچنان متوان از برگهاي لوخ نيزاستفا ده نمود . مواد متذکره را به طول 20 الي 30 سا نتي مت گرفته ودر دا خل دو عدد سيم و يا ريسمان پيچا نيده مي شود . براي سا ختن اين نو ع چو کا ت خصو صآ در جاپان و چين از دستگاه مخصوص تا ب د هنده کار ميگيرند . قيا فه اين چو کات تا اندازه شبيه بورس تشناب ويا بورسهاي که د ر لابراتوار هاي کيميا جهت سا ختن بو تلها و يا تيوبها بکار مي رود مي باشد. طول اين چوکات نظر به سا حه سه متر ويا بشتر ميباشد . معمولآ براي سا ختن اين نو ع چوکا ت سه نفر همکاري مي نما يند. اشخاص ورزيده قا در اند درظرف ده دقيقه چوکات به طول سه متر بسا زند.
 
طرق انتقال کرمهاي کا ملآ رشد يا فته به چوکات پيله
انتقال کرم با دست زماني که 1.3 حصه بدن کرم شفاف گردد وقت منا سب انتقال آن به چوکات پيله مي باشد. دراين و قت هر کرم با احتياط کا مل زريعه دست با لاي چوکا تهاي پيله منتقل ميگردد که اين کار به کار گران زياد نياز دا رد خصوصآ اينکه کرمها اکثرآ د ر سا عا ت صبح الي سه بعد از ظهر به پختگي مي رسند . هرگا ه کرمها به و قت معين انتقال داده نشود در آن صورت کرمهاي با توليد پيله هاي با جنسيت ضعيف را مي نما يند از طرف ديگر اگر انتقال کرمهاي ما از قبل از و قت صورت گيرد بعضآ مريض گشته و توليد پيله هاي کو چک را مي نما يند.
انتقال کرمها به تکان دادن شا خچه هاي تو ت معمولآ تعداد مهدود از کرمها تقريبآ از 5 الي 10% اولتر از بقيه به مر حله رشد کا مل مي رسند که که با يد با دست گرفته و به چوکا ت پيله منتقل گردند . اما فيصدي بلند کرمها 80 الي 90 % همزمان به مر حله رشد مي رسند که در اين و قت ميتوانيم شا خچه ها ي تو ت حاوي اين گو نه کرمها را گرفته با لاي کا غذ و يا پلا ستيک تکان داده تا کرمها بريزند سپس يک جا لي کلان چشمه را روي کرمها پهن مي نما يم ودر اين صورت کرمها از بين خس و خا شا ک جدا شده واز جا لي عبور مي نما يند. اين کا ر 30 الي 40 دقيقه و قت را در بر ميگيرد بلاخره کرمها به چو کا تهاي پيله انتخا ب مي شوند .
انتقال خودي کرمها خاصيت طبيعي کرمهاي ابريشم است که بعدازرسيدن به مرحله رشد کا مل جا نب بلاخر حرکت مي نما يند. در اين و قت بستر کرمها را پا ک نموده و بعد چوکات پيله را به شکل استا ده در بستر کرمها قرار مي دهيم و کرمهاي کا ملآ رشد يا فته از چو کا ت با لا رفته و تو ليد پيله مي نما يند.

مراقبت از کرمهاي ابريشم در اثناي تنيدن پيله
در اثناي تنيدن پيله با يد از حرارت ، رطو بت و جريا ن هواي دا خل اطاق بخوبي مرا قبت شود . زيرا با لاي مقدار و جنسيت پيله تا ثير با رز دارد . حرارت 22 درجه ورطو بت نسبتي  60 الي 70 % منا سب تر ين مي با شد . رطو بت دا خل اطا ق در اين وقت بلند مي رود زيرا کرمها مقدار زياد ادرار را تو ليد مي نما يند. براي جلو گيري از رطو بت زياد لازم است تا سيستم تهويه اطاق کنترول گرديده ودر صو رت امکا ن از با د پکه ها کار گرفته شود . هموار نمودن کا غذ هاي بيکاره در زير چو کا تهاي پيله با عث جذب مقدار زياد ادرار گرديده و از بلند رفتن رطو بت جلو گيري مي نما يد.

جمع آوري و انتقال پيله
بعد از اينکه کرمها از تنيدن پيله فا رغ مي شوند چند روز را در بر ميگيرد تا به پيو پا مبدل شوند . اين مدت نظر به و رايتي و درجه حرارت فرق مي کند . اکثر کرمها در حرارت 23 درجه در ظرف 5 روز و در حرارت 25 درجه در چهار روز به پيو پا مبدل ميگردند. در آغاز پيو پا بسيار نرم بو ده و بعد از سه الي چهار روز در حرارت 24 درجه بدنش سخت و رنگش نصواري مي گر دد.
بنا بر اين 7- 8 روز بعد از تنيدن پيله چيدن مي با شد . حا صل خزاني را متوان 6 الي 7 روز بعد از تنيدن جمع آوري نمود . اگر د رجمع آوري حا صل تعجيل شود و قبل از وقت مو عد صو رت گيرد سبب زخمي شد ن و کفي دن پيو پا گرديده و پيله ها کثيف شده واز ارزش آنها کا سته مي شود . قبل از جمع آوري پيله الآ کرمهاي مرده و مريض و پيله هاي نا زک و سست از چو کا تها دور مي شود . چو کا تهاي دوراني اولآ باز گرديده و کرمهاي مريض ومرده دور مي شود و به همين تر تيب چو کا تهاي زگزاگ نيز نخست پهن گرديده و کرمهاي مرده و پيله هاي نا زک آن چيده و بعد پيله هاي سالم و معياري را بدست و يا تو سط ما شين از چو کا ت جدا ميگردد . سپس بار هاي اضا في و سست ( فلاس ) روي پيله ها که با عث جذب رطو بت و خراب شدن پيله ميگردد دور مي شود. اين کا ر تو سط دست و يا ما شين صو رت ميگرد . ما شين هاي دور کننده فلاس مو جود است که در و قت کم کار زياد را انجام ميدهد . بلا خره پيله هاي نا مطلوب از بين پيله ها جدا کرده مي شود. پيله هاي نا مطلو ب که سبب پا يين آمدن ارزش پيله هاي عا دي ميگردد عبا رت از پيله هاي دو گا نه ، پيله هاي که چا پ چو کا ت در آن و جود داشته با شد ، پيله هاي که بد شکل ، نرم و آ نهايکه خا رج و يا د ا خل کثيف هستندمي با شد . بعدآ پيله هاي خوب را دا خل خر يط ها نمو ده و در اين صو رت قا بل انتقال مي باشد .
در مما لک پيشرفته در ريشته پيله وري انتقال پيله توسط کو پراتيف ها صورت ميگرد . قبل ازاينکه پيله به د ستگاه هاي خشک کننده پرستا ده شود از محصول هر پيله ور نمونه گيري صوت ميگرد و يک مقدار پول براي پيله ور تا ديه شد ه و بقيه آن بعد از اينکه نمونه هاي لابراتوار از نگاه جنسيت درجه بندي شده پرداخته مي شود . پيله توسط مو تر هاي لاري انتقال ميا بد. پيله هاي نا مطلوب را در شعاع آبتاب قرارداده ودر بعضي از کار هاي فا ميلي از آن استفا ده به عمل م آيد . در صورتيکه مقدار پيله هاي نا مطلوب زياد با شد متوان انرابه قيمت پا يينتر به فروش رسا نيد. به هر صو رت يک پيله ور قا در به جدا نمودن تمام پيله هاي نا مطلوب محصول قيمت پيله را پا يين مي آورد.
پس از اينکه به فروش مي رسد کار يک پيله ور به پا يان نمي رسد . تمام و سا يل پرورشي را از اطاقها خا رج و آنهايکه قا بل شستن است خو ب شسته شود ، بعد از شستن سا مان و و سا يل متذکره را در آفتا ب گذاشته تا خشک شود هر گا ه آب کا في ميسر نبا شد با تمام کثا فات وچيز هاي اضا في را از و سا يل تر اش نموده و گرد و خا ک آن پا ک شود . در صو رت امکان مي توان سا مان و لوازم را زريعه فارملين ضد عفوني نمود پس از پا ک کا ري تمام و سا يل در اطا ق که تمام در و ديوار داخل آن پا ک کرده شده با شد زخيره محصو لات زرا عتي يکجا با و سا يل مجاز نبوده واين کا ر سبب بروز بعضي از امراض خصو صآ اسپر جيلس مي شود بعد از انجام اين هما کارها براي يک پيله ور ضرور است که حد اقل يک هفته به استرا حت پر دا خته و رفع خستگي نما يد.

کرم پیله ح

</div>

     </div>
   </div>
   <div class= کاپی کول د ماخذ په یادولو جواز لري: ((( یوشمیر ویب پاڼې د شین بڼ لیکنې کاپی کوي چې د لیکوال دنوم او ماخذ له یادولو پرته یې خپروی هیله ده نور داکارونه کړی))).