Shenban

پوسیده گی تلخ سیب

19.07.2008 11:07

پوسیده گی تلخ سیب


مقدمه :
نیازهای ساختاری زراعت درجهان امروز ایجاب مینماید که تمام باغداران درختان میوه ازباغهای کوچک چند درختی تاباغهای بزرگ ،نهایت تلاش خود رابکارمیبرز، تامیوهای سالم وعاری ازهرگونه آلودگی و امراض رابابلندترین کیفیت تولید وعرضه نماید . برای رسیدن به این هدف ضروری است که تاغداران درمراحل مختلف رشد ونمو فزیولوژیکی زراعتی درختان خودراتحت مراقبتهای دقیق علمی وفنی قرارداده وآنها راازگزند هرگونه آسیب وارده از طریق پارازیتهای مختلف  اعم ازآفات وامراض مصؤن بمانند . عوامل بیماریزا ، مانند : قارچها ، بکتریاها  وویروسها ازمهمترین فکتورهای محدود کننده محصولات باغی به شماررفته وهمه ساله باغداران نقصان قابل ملاحظه راازاین ناحیه متحمل میشو ند .
وجود عوامل بیماریزایی مهم برگ ،تنه وریشه که نبات رابه فیصدی زیادازبین برده  و دراثرهمه انواع قارچهای verticillium , fusorium     phytophthora ,  armillariaکه ازجمله مهمترین عوامل کاهش دهنده محصولات باغی بشمار میرود .
گرچه استفاده از روشهای وقایوی ، غرس انواع مقاوم وغیره میتوان تا حدی ازصدمه امراض جلوگیری نماید ،اما کافی نیست جهت بلند بردن سطح حا صلات باید بااستفاده ازروشهای جدید مبارزه به امراض مخصوصاً استفاده وتطبیق روش جدید ، I.P.M ، Integrated pest managements کار گرفته . امراض بطورموثرکنترول وپائین ترازسطح خساره اقتصادی نگاه داشته گرچه استفاده از این روش به علت عدم آگاهی ازموثریت آن وعدم موجودیت بوديجه کافی جهت تطبیق این میشود درکشوردرشرایط کنونی عملی نمیباشد .ولی میتوان با استفاده ازعملیات زراعتی مناسب استفاده ازقارچکشهای مناسب میتوان امراض راکنترول نمود .

تاریخچه :
پوسیدگی تلخ سیب جمله امراض مشهورسیب وناک بشماررفته وعمومآ درهرجائیکه سیب وناک درسطح تجارتی کشت شود شیوع دارد .این مرض را نخستین بار اولی سیب Berkley  در سال  1856 م درانکلستان دیده شده ، ودرسال  1867  درایالات متحده امریکا نیزشناسائی شد ازنوشته های قدیمی درزمینه زراعت معلوم میشود که این مرض راپیش ازاین هم می شناختند ، مرض پوسیدگی تلخ سیب تا قبل ازعرضه قارچ کشهای موثرمرض وحشت انگیزی بشمارمی رفت زیرابا فراهم شدن شرایط گرم ومرطوب تمام محصولات نابود می شد .مرحله نرم مرض درسال  1908  ومرحله که برگی آن اولی سیب درسال  1971  تشریح گردید .
این مرض دراکثرکشودها مانند : چین ، جا پان ، امریکا واروپا به شکل بومی وجودداشته ودرکشورما هم موجود بود ، وازاکثرولایات راپورداده شده است .

پوسیدگی تلخ سیب  (Bitter  rot) 
مشخصات :
این مرض اکثر میوه هارامانند سیب ، ناک ،آلو ، شفتالو ، زردالوویکمقدارازنباتات دیگررامورد حمله قرارمیدهد ، ازجمله امراض
مدهش سیب بشمار میرود .درصورت بروز شکل اپید یمیک مرض ممکن است از طرف چند هفته قبل از جمع آوری حاصل ، تمام زحمات باغداران به جاه رفته اینگونه خساره خوشبختانه ندرتا تحت شرایط استثنای اتفاق افتاده ومعمولآ به یک ساحهء ای نسبتا کوچک محدود میباشد ، اما در شرایط ترانزیت و ذخیره بقسم غیر محصول باز هم خساره وارده از ناحیه این مرض چشمگیر است .

علایم مرض :
علایم  این مرض با  روی میوه های نیمه پخته اولین بارظا هرگردیده ، اما اکثرآ علایم مرض هنگام به وضاحت مشا هده میگردد که میوه ها به پختگی نزدیک میشوند اینوع پوسیدگی ها بقسم ساحات کوچک دایروی که دارای رنگ نصواری روشن میباشد تظاهرمینماید . لکه های متذکره به سرعت بزرگ گردیده و شکل ظاهری آن کاملا دایروی بوده ودرقسمت کرفریک اندازه فرورفته میباشد تعداد این لکه ها بالای میوه ازیک تاچندعدد تشکیل میگردد . معمولآ هنگامیکه چندین لکه با  روی میوه ها تولید گر دد،فقط چند عدد محدودی آنها به مراحل پیشرفته تری انکشاف مینماید تا هنگامیکه قطر لکه ها به نیم انچ میرسد سطح خارجی آن هموار بوده ورنگ آنها تغیرمیابد ، این تغیررنگ بشکل نصواری تیره تا سیا ه کامل تبارزمینماید . البته تغیرات رنگ نظربه نوع نبات تحت حمله و نژادهای مختلف قارچ عامل مرض متفاوت میباشد. هنگامیکه لکها به قطر نیم انچ میرسند ، نقاط نسبتً برجسته درزیر کیوتیکل ظاهر گردیده واز آن قشربا روی Acervulus   به وجود میاید که کیوتیکل را پاره نموده درهوای مرطوب کتله های چسپ ناک گلابی رنگ سپورها را به وجود میاورد، این کتله ها در ساختمان پیچک مانند برجسته معلوم میگردد . درصورت مساعد بودن شرایط اقلیمی کثیر متحد المرکزدراین نوع پوسیدگی  ها افزایش میابد.

هنگامیکه لکه های مذکور مسن تر میگردند، لکه های گلابی رنگ نا پدید گردیده ، درنتیجه داغهای پوسیده نصواری تاریک یا سیاه که دارای فرورفنگی میباشد ،تشکیل میگردد بعد از تظاهر لکه های درسطح پوسیدگی تحت آنهانیز بطرف مغزسیب پیشرفت مینماید.
تا زمانیکه لکه سطح پوست یاپوسیدگی گوشت شکل نموئ رابخود میگیرد، چنین فکر میشود که این پوسید گی نشئت کرده است گوشت گندیده سیب نسبتً نرم وریگی بوده . ومطابق رسمی که به این مرض داده شده است دارای مزه تلخ میباشد ، چون معمولاً بیشتر از یک لکه بالای پوست سیب تشکیل میگردد لذاامکان پوسیدگی تمام سیب موجود است .
ریزش میوه های پوسیده ازدرخت صورت گرفته ، امابعضاً میوهای خشک و همچنان در طول زمستان در بالای درخت باقی میماند ، مصابیت این مرض بعضاً درموسم خزان قبل ازجمع آوری حاصل صورت میگرد انکشاف لکه ها توسط هوای سرد متوقف گردید، و علایم آن ازنوعیکه دریابد ذکر گردید، فرق مینماید اینها داغهای کوچک سرخرنگ تا بنفش بوده درقسمت مرکزی آن دارای رنگ تیره میباشد .این مرض شاخچه رانیزمصاب ميسازد . خوره ها بالای شاخچه ها یکه حد اقل دو سال عمر داشته باشند نیزبمشا هده رسیده است .هوزه های مزکوردارای پوست فرورفته بوده تقریباً بیضوی شکل اند پوست  وکمبیم مرده به چوب چسپنده ودرحا شیه های خوره های کهنه کفیدگی ها بمشاهده میرسد .

طبقه بندی :
عامل مرض قارچ کیسه ای   cmgulatasten  glomerella یعنی مرحله کامل قارچ بوده که ذیلاً طبقه بندی میگردد .
صنف - - -   pyrenomycetes
ردیف ......  Sphrcriales
فامیل .......  Polystigmataceae 
مرحلهً کونید یائی قارچ که مربوط جنس  Colleterichum میباشد
ذیلاً طبقه بندی میگردد .
دیوژن .......  Deuteromycotina
صنف .......  Denteromycetes یا   Colomycetes
ردیف ......  Melanconiales
فامیل ......   Melancomaceae
مرحله کونید یای قرچ  glocosprioides  Colletotrichum میباشد . که بقسم پرازیت باعث قرغنه سیتروس ها وپوسیدگی اکثر میوه ها مانند سیب ، انگور ، ناک ، شفتا لو وغیره میگردد.مرحله کونیدیای آن قبلاً  بنام Gloeosporum Fructigenum Berk  یاد میشود.

دوران مرض :
قارچ عامل مرض پسید ه گی تلخ سیب به اشکال مختلف زمستان گذارانی مینماید .
1. بقسم کتله های ستروتیک درمیوه هاچملک وخشک شده ، زمستان راسپری نموده ودرموسم بهارتولید کوبنده ویا رستو سپورهارامینماید .
2. در شاخچه ها ودرمیوه هایکه درسطح باغ می ریزد و یا دربرگهایکه ریخته وپوسیده درروی باغ است زمستان راسپری می نماید .
3. درپوست ئیکه زندگی سپروفایتی رامیگزرانند میوهای خشک آویزان به درخت ویا افتاده به زمین ، اصل عمده درمصابیت اولیه محسوب مگردد . تحت این نوع شرایط کونید یا ورسکو سپورها تولید میگردد . قارچ درمیوه ازطریق کاسبرگ   (calyx) به ستوماتا نفوذ مینماید . انکشاف اعظمی مرض معملاً قبل ازپخته شدن میوه ها یعنی از ماه جوزاالی اسد یا بعد تربملاحظه میرسد .
میوه های مصاب دارای مزه تلخ بوده سخت شده خشک گردیده ودردرخت سیب های پخته ناشز چملک باقی میماند . میوه های پخته میریزند خصوصاً خساره قابل ملا حظه رادرذخیره خانه باعث میگردند . حرارت متوسط برای انکشاف مرض  20 – 24 درجه سانتی گرید بوده اماگندیدگی میوه هادرحرارت صفردرجه سانتی گرید نیز صورت میگرد
ندرتا خوره ها مصاب میگردد . خوره از طریق زخم هایکه دروقت قطع نمودن بوجود میاید ، مصاب میگردد. که درنتیجه باعث کفیدگی های پوست پوسیده شده ومرگ پوست نوده ها میگردد . هوای گرم ومرطوب انکشاف مرض را بیشتر میسازد .میوه ها یکه در شاخچه ها و میوه ها یکه درروی باغ میریزند وشاخچه های آلوده باقی مانده روی درخت نیز محل خوبی برای زمستان گزارانی قارچ هستند .
ومیوه های افتاده روی زمین کانون آلودگی به شمارمی آیند درخلال بارندگی ودرغب ایام کنید ها واسکو سپورها ازروی آنها آزاد می شوند  وکند یا ها توسط باران انتشارپیدا میکند . واسکوسپورها توسط باد پخش می شوند عموماً درخلال بارندگی آزادمی شوند ولی درواقع غیر بارانی هم تخلیه میشوند دراین حالت ذرات آب موجوددررطوبت نسبتی ونیزتاریکی درآزادشدن اسکو سپورها موًثراند . کنید یاها واسکو سپورهادرآب آزاد جوانه می زنند وتولید چنکگ میکند  ومیتواننددرحرارت مناسب  26  درجه سانتی گرید ودرمدت 5 ساعت مصاب میسازند میزان مصابیت وابسته به رطوبت است .نفوذ به شکل مستقیم انجام میشود نفوذ ازراه زخمها مو جب میشود مصابیت میوه می توانند قبل ازگل دهی ، درخلای گل دادن ، یا بلا فت صله بعد ازدوره گل دهی، دهد ولی این پدیده بیشتراز اوسط تاًواخر فصل بالایش اتفاق می افتد .میوه در تمام مراحل رشد ونموً خودنسبتاً به طور یکسان به بیماری حساس است .
حد اکثرتوسعهً لکه های بیماری درحرارت  30 درجه سانتی گریداست . درخلای فصل رویش کانونهای دیگر بیماری عبارت اندازمیوه های آلوده ومیوه های بومی شده دردوره طولانی هوای گرم و مرطوب میتواند منجر به همه برگی بیماری ودرنتیجه خسارات هنگفت شود . درسالها یکه هوادراوایل فصل گرم و مرطوب است ومصابیت اولیه زودهنگام روی می دهد واپید میک بیماری شدید تر بروزمی کند وشرایط رابرای مصابیت ثانویه فراوان وفراهم می آورد .

مبارزه :
مقررات وقایوی دارای اهمیت فوق العاده درکنترول ومبارزه علیه این مرض میباشد . اصول مبارزه با مرض پوسیدگی تلخ سیب براعمال اقدامات حفظ الصحهً ممکن است . خشک  صرف نظرازعاملیکه سبب آن گردیده ، محل مناسب برای زمستان گزارانی قارچ عامل مرض بوده باید جمع آوری گردیده دفن ویاسوختانده شوند .نابود ساختن میوهای مومیایی ی شده ، چوبهای خشک وآلوده به مرض شاخچه های تازه مبتلا شده رانیزباید ازبین برد . زیرااین قبل شاخه ها اغلب مورد حمله قارچ قرارمیگرند . وبه عنوان عامل مرض زا درهمان سال عمل می کنند . وهم چنان دورنمودن میوه های که درخلال فصل اولی شان مرض ظاهرمیشود نیزدرکا هش شدت مرض موً ثر است .
استعمال ادويه  به فاصله هر 10 تا  14  روزیک بارازموقع ریزش گلبرگها تا برداشت محصول مهمترین راه مبارزه بامرض است . قارچکشهای اتلین تیو کاریامات ها درکنترول مرض بسیار مؤثرند. کاپتان نیزدركنترول مرض تاثير دارد چون مرض مذکوربعدازجمع آوری حاصل نیزبالای دیگرمیوه های ذکرشده به انکشاف خود ادامه میدهد لهزابایدمیوه های چیده شده درصورت پاین تراز 50 درجه فارنهاید ذخیره ونگهداری گردند

نتیجه گیری وسفارشات :
همه میدانیم که درطبیعت موجودیت عده ازموجودات اهمیت بخصوص دارند که ازجمله میتوان از  ار زش واهمیت اقتصادی ومحیطی درختان یادآوری نموده که درزندگی بشربادرنظرداشت میوه ، چوب وخصوصیات عمده شان درجلوگیری ازآلودگی هواوزیبائی طبیعت اهمیت زیادی داشته وحتی باصحت مندی انسانها پیوند مستقیم دارد ، امادرختان ازآغازعمرشان مورد حمله امراض ، کنه ها وحشرات قرارگرفته ومتحمل خسارات شدید میگردند که ازآن جمله میتوان ازپوسیدگی تلخ سیب نام برد  که علاوه برسیب ، ناک ، خاندان ستروس و غیره مورد حمله قارچ بنام  Cingulatasten  Glomerella  قرارگرفته که درصورت شدت مرض خساره وارده محو کامل میوه اسیب میباشد  چون این قارچ خسارت اقتصادی قابل ملاحظه رابارمی آورد بناً به کنترول جد ی نیازدارد که میتوان اقدامات ذیل را جهت کنترول این مرض سفارش نمود .
1. غرس نمودن انواع مقاوم سیب .
2. تنظیم نمودن آبیاری باغ و مراعات نمودن حفظ الصحه درباغ .
3. پاک کاری باغ ازمیوه ها بومی شده که ذخیره خانه های این قارچ است .
4. قطع نمودن شاخچه ها ونوده های میوه آور مصا ب .
5. استعمال قارچکشهای عضوی مانند کپتان به نسبت عدم مضریت وموثریت قابل ملاحظه آن سفارش میگردد .

علايم مرض بالاي ميوه سيب

http://www.tolafghan.com/petawona لومړى مخ

کاپی کول د ماخذ په یادولو جواز لري: ((( یوشمیر ویب پاڼې د شین بڼ لیکنې کاپی کوي چې د لیکوال دنوم او ماخذ له یادولو پرته یې خپروی هیله ده نور داکارونه کړی))).